MILJØPOLITIK

Ingeniørfirmaets miljøpolitik blev i 2001 formuleret således:


At udvise miljøbevidst adfærd og gennem påvirkning af bygherrer og samarbejdspartnere søge at inddrage miljømæssige aspekter i størst muligt omfang i virksomhedens rådgivningsarbejde, for derigennem at medvirke til reduktion af miljøbelastninger af enhver art.


Ingeniørfirmaets løsningsmodeller i rådgivnings- og projekteringsarbejdet tager udgangspunkt i en bæredygtig udvikling som målsætning for enhver byggeaktivitet.


Vi forstår grundlæggende bæredygtig udvikling i relation til byggesektoren, som bestående af en primær dimension og to understøttende dimensioner. Den miljømæssige dimension er den primære dimension, og indebærer en forestilling om, at naturen er sårbar og bør beskyttes overfor overdreven menneskelig indgriben, da dette medfører forurening og forstyrrelser i økosystemerne.​

I den miljømæssige dimension er målet at sikre, at fremtidige generationer har adgang til de samme ressourcer som den nuværende generation. Her er balancen mellem anvendelse og gendannelsestid signifikant og kendetegner fornybare og ikke-fornybare ressourcer. Denne balance er derfor afgørende for, hvorvidt den pågældende ressource vil være tilgængelig for fremtidige generationer. De to understøttende dimensioner, som indgår i en bæredygtig udvikling, er ikke af miljømæssig karakter og omtales ikke her.

De miljømæssige problematikker omfatter:


Klimaforandringerne
Fremme af anvendelse af vedvarende energikilder og implementeringen af energieffektiviseringer inden for alle sektorer i samfundet.
Substituering af miljøskadelige produkter.
Minimering af forbruget af ressourceknappe råstoffer, reduktion af affaldsmængder og fremme af genanvendelse.
Fremme af miljøvenlige arbejdsmetoder.
Minimering af den påvirkning, som ethvert bygværk udøver på det omgivende miljø.


Miljørigtig projektering
Miljørigtig projektering tilrettelægges og dokumenteres efter principperne i BPS-publikation 121 ”Håndbog i miljørigtig projektering” og Manual til Miljøhensyn i byggeri udarbejdet af MiljøForum Fyn – Byggeri.​

​Virksomhedens miljøledelsessystem overvåger, at alle opgaver underkastes en miljømæssig vurdering i samarbejde med klienten. For den enkelte opgave opstilles et miljøprogram, som omfatter:

  • Bygværkets forudsætninger
  • Resumé af miljøkortlægning
  • Prioritering af miljøpåvirkninger
  • Fastlæggelse af miljømål
  • Virkemidler


I det videre projekteringsarbejde indgår en miljøplan, som beskriver de aktiviteter, der skal foregå i forbindelse med miljørigtig projektering

 Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S | Nyborgvej 200C, 1. sal. | 5220 Odense SØ

Telefon: +45 63 13 38 00 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.